Konflikthandtering_dame-med-menn-rundt_-iStock

Konflikthantering för ledare

Checklista för konflikthantering

En konflikt på arbetsplatsen går alltid ut över något eller någon. Interna oenigheter eskalerar om de inte tas om hand på ett professionellt sätt. Att tro att en konflikt går över av sig själv är en dålig strategi. Se till att ta tag i den så tidigt som möjligt!

Konflikter kan stå dig dyrt!

Konflikter på arbetsplatsen är kanske mer utbredda än man tror. Resultatet kan leda till ökad sjukfrånvaro, hög personalomsättning, dålig psykisk arbetsmiljö och sviktande omsättning.

Vad är en konflikt

En konflikt är en situation som kan bottna i personliga utmaningar, det kan vara oenighet om mål, medel och begränsade resurser, eller värderingar och inställningar.

Varför uppstår en konflikt

Det kan vara oenighet för intressen mellan anställda eller mellan anställda och arbetsgivare. Det kan också uppstå konflikter efter omställningar och förändringar, något som många redan har fått känna på nu när spelreglerna har ändrats efter lång tid med hemmakontor.

Ledarens roll i konflikten

På en arbetsplats där många olika personer umgås tätt uppstår det naturligt konflikter. För att se en möjlig lösning på konflikten är det viktigt att kartlägga vilken typ av konflikt det är, hur många som är inblandade och hur länge det har pågått.

I normala fall är det ledaren som tar på sig konflikthanteringen, men ibland kan det vara smart att ta in hjälp från en utomstående som är specialist på området.

Många ledare är dåliga på att hantera konflikter

Enligt jurist Marion Holthe Hirst, docent vid Høgskolen Innlandet i Lillehammer, och Sven Ivar Lønneid, advokat och Legal Counsel i Visma Software AS, kan det bero på två saker:

– Dels att det är ren brist på kunskap, man kan inte regelverket och är osäker i sin roll som arbetsgivare.

– Dels så är det obehaget, att de här frågorna är tuffa att ta upp.

Checklista för bra konflikthantering för ledare:

1. Skaffa dig en översikt över situationen

Vem är inblandad och vad var den utlösande faktorn som utlöste behovet av en process. Historik och orsak.

2. Fastställ typ av problem eller utmaning

Olika typer av saker kräver olika hantering och fastställ vad som är den riktiga ledarnivån för hantering. Planera framgångsmetoden.

3. Vem vill arbetstagarna ha med sig?

Vill den anställde ha med sig förtroendevalda, skyddsombud, HR-avdelningen eller externa personer?

4. Vad är önskat resultat – mål och syfte

Vilka ramar ska sättas för hanteringen och hur många ska involveras. Fastställ vilka som bör och måste involveras och för vad (roller).

Konflikter på en arbetsplats är normalt – det är inte nödvändigtvis konflikten i sig, utan sättet på vilket vi bemöter den som kan bli avgörande för utfallet.

Erica Grunnevoll, ledarutbildare och partner i Coach Team

Vill du lära dig mer pm konflikthantering och utvecklas som ledare? Anmäl dig till Sveriges största ledarskapskurs:

Att leda andra utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef – steg 2