5 orsaker till osund gruppdynamik – och hur du råder bot på det

Vad är det som gör att en person mest bara motarbetar gruppens mål, en annan verkar mer intresserad av sin egen karriär än att samarbeta och en tredje alltid smiter i väg för att byta kaffefilter?

De flesta av oss har någon gång i arbetslivet upplevt att diskussionerna går i cirklar, frustrationen i arbetsgruppen stiger och konflikterna avlöser varandra. Vad beror det på? Och framför allt vad kan du som ledare göra åt det?

Gruppdynamik handlar om de relationer, roller och beteenden som finns mellan medlemmarna i en grupp och som ligger till grund för hur dessa påverkar gruppen som helhet, men också de enskilda medlemmarna i gruppen. Gruppdynamik kan antingen vara positiv eller negativ. När den är positiv märks det att produktiviteten och moralen är hög. Samarbetet fungerar helt enkelt. När gruppdynamiken är negativ är det precis tvärtom.

Varför funkar det inte?

Anledningarna till att en grupp fungerar dåligt kan vara många. Här är några av fem av de vanligaste orsakerna och beteendena som skapar en osund gruppdynamik:

1. Svagt ledarskap

Saknar arbetsgruppen en tydlig ledare brukar det ofta resultera i att en dominant gruppmedlem tar över. Det i sin tur leder ofta till interna konflikter och felprioriteringar.

2. Blockerande roller

Informationsflödet i en grupp behöver vara hälsosamt, men om en eller flera personer tar en blockerande roll blir dynamiken osund. Exempel på blockerande beteenden:

 • Negativ kritik till andras idéer
 • Olämplig frispråkighet
 • Överdriven självhävdelse och dominans i diskussioner
 • Distansering från gruppen genom att aldrig delta i diskussioner
 • Oseriöst skämtande om allt, även vid olämpliga tillfällen

3. Ja-sägare

När människor inte känner sig trygga finns risk för att de håller tillbaka sina idéer och håller med – även om gruppledaren har fel.

4. Rädsla för kritik

Rädsla för att uttrycka sina åsikter eller idéer i tron om att man kommer att bli hårt kritiserad eller granskad skapar en dålig moral i gruppen. Det innebär också att gruppen kan gå miste om värdefull information.

5. Dålig arbetsmoral

Om en eller flera personer i en grupp väljer att bara luta sig tillbaka och låta övriga medlemmar göra allt arbete dröjer det inte länge förrän konflikter uppstår.

Vad är det som funkar då?

När vi känner oss psykologiskt otrygga påverkar det inte bara vår kropp och hälsa utan får också kognitiva och känslomässiga konsekvenser. Till exempel har det negativ inverkan på både vår perception, vårt minne och vårt humör. Därför är det inte så märkligt att vi blir mindre effektiva när vi känner oss otrygga.

En hälsosam dynamik i grupper skapas och befästs genom omedvetna och medvetna signaler – cues of belonging. Dessa signaler syftar till att skapa psykologisk säkerhet så att samtliga gruppens medlemmar känner att de tillåts och vågar uttrycka sig själva. Forskning visar att positiva signaler av tillhörighet är kopplat till högre kollektiv intelligens i grupper såväl som ökad tillit och engagemang, vilket i sin tur leder till bättre prestationer.

Vilka positiva signaler kan du sända du ut?

Här är några exempel på vad du själv kan göra för att sända ut positiva signaler och bidra till känslan av trygghet och tillhörighet i arbetsgruppen:

 • Försök att ha ögonkontakt
 • Visa att du vill vara med i sammanhanget med hjälp av inbjudande kroppsspråk
 • Skapa korta, energiska interaktioner där alla får komma till tals
 • Var inkluderande – bjud in de som inte självmant tar plats
 • Avbryt väldigt sällan
 • Lyssna aktivt
 • Ge feedback, mycket tack och bekräftelse på ansträngning

Fem förutsättningar för ett dream team

Studier visar att arbetsgrupper där man har goda relationer till varandra är bättre på att utföra komplexa arbetsuppgifter jämfört med grupper där man har kunskap och kompetens, men inte samma relation till varandra.

När man känner till varandras svagheter och styrkor kan man också fördela arbetsuppgifterna mellan sig på ett bättre sätt. Därför är starka relationer så viktiga.

Avslutningsvis delar vi med oss av fem förutsättningar som krävs för att skapa en positiv gruppdynamik:

 1. Samtliga individer känner tillhörighet och trygghet i gruppen
 2. Gruppen känner förtroende och tillit till varandra och varandras kompetens
 3. Mål och arbetsstrukturer är tydliga
 4. Som ledare finns du med som en resurs i teamet
 5. Det finns effektiva besluts- och utvecklingsstrukturer

Vill du utvecklas som ledare? Anmäl dig till Sveriges största ledarskapskurs:

Att leda andra utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef – steg 2