Medlemsvillkor

  1. Avtal

Dessa allmänna villkor (“Avtalet”) gäller för alla som abonnerar på digitala produkter och tjänster (“Tjänsten” eller “Tjänsterna”) från ett mediehus som är anslutet till Icon Media-koncernen (Icon Media Group AS med dotterbolag, i detta fall Icon Business Media, Icon Business Training / Confex AB). Detta Avtal reglerar förhållandet mellan Mediehuset och dig, som användare av Tjänsterna.  Med “dig” eller “du” avses du själv, om du tecknar som privatperson, eller din verksamhet/ditt företag om du abonnerar som anställd inom din verksamhet/på ditt företag.

Priser och andra särskilda villkor som avtalas med Mediehuset vid beställning av en Tjänst betraktas som en del av detta Avtal.

Du accepterar Avtalet när du bekräftar din beställning av Tjänsten, eller eventuellt när du börjar använda Tjänsten. Om Tjänsten kräver betalning, måste användaren som beställer Tjänsten vara minst 18 år för att ingå ett bindande avtal för sin egen eller arbetsgivarens (din verksamhet/ditt företag) räkning.

2. Leverans av digitala tjänster

Digitalt innehåll erbjuds på Mediehusets webbplats (“Webbplatsen”).

För att börja använda och utnyttja digitala Tjänster måste du vara registrerad med ett personligt användarkonto i inloggnings- och identitetslösningen som Mediehuset använder. Vid inloggning och registrering i ID-lösningen måste du godkänna användarvillkoren för ID-lösningen. Om någon av dina kontaktuppgifter ändras (särskilt ny e-postadress) är du själv ansvarig för att meddela Mediehusets kundtjänst om detta. Mediehuset kan också tillåta andra användare inom din verksamhet/ditt företag att få tillgång till Tjänsterna med sitt/sina eget/egna användarkonto/användarkonton.

3. Beställning och betalning

Priserna för Tjänsterna finns tillgängliga på Webbplatsen. Alla priser anges SEK.

Abonnemangstjänster betalas med faktura. Abonnemanget måste betalas i enlighet med förfallodatumet på fakturan. Mediehuset väljer den faktureringsmetod som är lämpligast, och helst e-faktura där detta är möjligt. Vid utskick av betalningspåminnelse tillkommer dessutom administrationsavgifter. Om kravet vidarebefordras till inkasso efter betalningspåminnelser och varning, tillkommer lagstadgade inkassokostnader. Om betalningen inkommer efter förfallodatum, kommer aktuell lagstadgad dröjsmålsränta att tillkomma.

Abonnemangsperioden betalas i förskott. Förskottsbetalning för nästa period faktureras i början av nästa abonnemangsperiod. Om du som ansvarig abonnent ger andra användare inom din verksamhet/ditt företag tillgång till Tjänsten, är du ensam ansvarig för dessa användares handlingar, inklusive eventuella köp.

I händelse av försenad eller utebliven betalning, kan Mediehuset stoppa leveransen och/eller begränsa tillgången till Tjänsten omedelbart och utan föregående meddelande tills betalningen har mottagits, med tillägg av en rimlig tidsperiod för återöppning. Du kommer inte att kompenseras för den tid Tjänsterna är stängda eller inte levereras till följd av försenad betalning.

4. Varaktighet och uppsägning

Avtalsperioden för Tjänsten sträcker sig från beställning och enligt vad som anges på Webbplatsen.

Om inte annat har avtalats vid beställning, kommer abonnemanget automatiskt att förnyas i slutet av den avtalade perioden med en periodlängd som motsvarar den föregående (vanligtvis 12 månader), såvida du inte säger upp eller ändrar ditt abonnemang inom angivna tidsfrister. Om ingen avtalsperiod har avtalats, löper abonnemanget tills det sägs upp, i enlighet med uppsägningsvillkoren.

Provabonnemang förnyas automatiskt för 12 månader efter att provabonnemanget har upphört. Detta såvida inte ditt abonnemang sägs upp under provperioden. Uppsägning sker genom att skicka ett e-postmeddelande till hej@att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se.

Uppsägning kan göras genom att kontakta Mediehuset. Uppsägningen måste ske skriftligen via e-post, och i detta fall till adressen hej@att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se. Uppsägningen måste tillhandahållas Mediehuset senast 30 dagar före förnyelsedatumet (gäller inte provabonnemang). Om uppsägningen kommer efter detta, förnyas abonnemanget automatiskt med en ny abonnemangsperiod, och du är skyldig att betala för den kommande perioden. Om Tjänsten läggs ned, kan Mediehuset säga upp avtalet med 30 dagars varsel, och du kommer då att återbetalas eventuell förskottsbetalning.

5. Avtalsbrott

Om du bryter mot villkoren i detta Avtal, kan du bli ersättningsansvarig för eventuella förluster och kostnader som du vållar Mediehuset.

Mediehuset kan säga upp avtalet om du väsentligen bryter mot Avtalet. Ett väsentligt brott inkluderar bland annat kringgående av tekniska skyddssystem, spridning av virus/malware som vid användning av Tjänsten och försenad betalning som har passerat förfallodatumet med mer än 30 dagar. Vid uppsägning kan Mediehuset stänga din tillgång till Tjänsten permanent och utan skyldighet att återbetala eventuell förskottsbetalning.

6. Ändringar

Mediehuset har rätt att göra ändringar i Tjänstens innehåll och funktionalitet utan föregående meddelande. Innehåll och funktionalitet som är tillgänglig när du beställer Tjänsten kanske inte är tillgänglig vid ett senare tillfälle.

Mediehuset har rätt att göra ändringar i Avtalet, inklusive prisförändringar. Nya priser och eventuella andra ändringar i Avtalet ska meddelas på webbplatsen i god tid före ändringen ska träda i kraft. När nya priser annonseras, ska det också meddelas från och med vilket datum prisändringarna kommer gälla. Alla priser anges SEK.

Ändringar som inte är ogynnsamma för dig, liksom årlig indexjustering av priser, kan ske utan föregående annonsering eller meddelande.

7. Ångerrätt för privatpersoner

Under konsumentförhållanden där köpet har skett genom distansförsäljning, inklusive vid försäljning via internet, har du idag en lagstiftad 14 dagar lång ovillkorlig ångerrätt i enlighet med lagen om ångerrätt. Perioden räknas från den dag då avtalet om Tjänsten ingicks. Mediehuset måste också ha fullgjort sin upplysningsplikt enligt lagen om ångerrätt. Ångerformulär finns tillgängligt för alla hos Konsumentverket. Om ångerrätten utnyttjas, kommer ett ifyllt ångerformulär eller annat tydligt meddelande om detta att skickas till Mediehusets adress, som anges på Webbplatsen.

Ångerrätten gäller inte för digitala Tjänster där du uttryckligen har accepterat att Tjänsten börjar före utgången av tidsfristen på 14 dagar, och du har bekräftat att ångerrätten bortfaller.

Ångerrätten gäller inte om du som beställare/köpare är anställd och representerar din verksamhet/ditt företag.

8. Kontakt och kundservice

Du kan kontakta oss angående reklamation eller andra frågor via Webbplatsens kontaktadress, som anges på Webbplatsen. I det här fallet hej@att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se

9. Mediehusets ansvar

Tjänsterna tillhandahålls som de presenteras i varje kanal (“as is”) och utan någon form av garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, för tillgänglighet, lämplighet för ett visst ändamål, innehåll eller andra data som tillhandahålls, eller för Tjänstens kvalitet. Målet är att digitala Tjänster ska vara tillgängliga dygnet runt, men uppehåll eller avbrott kan uppstå, t.ex. på grund av behovet av underhåll och uppdateringar, eller omständigheter utanför Mediehusets kontroll.

Du använder Tjänsten på egen risk, och du är medveten om att du kan komma åt innehåll som du kan tycka är stötande, olämpligt eller kränkande. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Mediehuset har ingen kontroll över deras innehåll och tar inget ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av din användning av dem. Detsamma gäller din användning av sociala medier i samband med Webbplatsen.

Mediehusets ansvar gentemot dig är begränsat till Tjänstens årliga värde. Indirekta förluster, inklusive förluster till följd av driftsavbrott och dataförlust, kan inte tillämpas.

10. Mediehusets rättigheter och din nyttjanderätt

Alla immateriella rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt och skydd enligt marknadsföringslagen, som rör Tjänsterna och innehållet i Tjänsterna, tillhör eller är licensierade av Mediehuset. Nyttjanderätten till Tjänsterna, enligt detta Avtal, är begränsad till personligt bruk. Du har inte möjlighet att dela din inloggning med andra, utan att avtala detta med Mediehuset.

All annan användning, kopiering eller annat utlämnande är inte tillåten. Du får inte heller kringgå tekniska skyddssystem eller använda Tjänsterna på ett sätt som stör andras användning, inklusive överföring av material som innehåller virus, malware osv. All användning ska ske i enlighet med norsk lag och detta Avtal.

Mediehuset förbehåller sig rätten att radera kommentarer och annat innehåll som du har publicerat på eller laddat upp på Webbplatsen, om det krävs enligt lag, eller om Mediehuset anser att innehållet är olämpligt, stötande eller kränkande, eller att det kan kränka tredje parts rättigheter. Du intygar för Mediehuset att du har alla nödvändiga rättigheter till material som du laddar upp till Tjänsterna. Vid uppladdning ger du Mediehuset en avgiftsfri, världsomspännande, evig, överförbar och obegränsad nyttjanderätt till allt sådant material.

11. Behandling av personuppgifter och marknadsföring

Insamling och behandling av personuppgifter kommer alltid att ske i enlighet med Mediehusets nuvarande Integritetspolicy.

Som abonnent och så länge du betraktas som en “aktiv kund”, kommer du att kunna få nyhetsbrev och andra erbjudanden via e-post, post, sms eller telefon kopplad till Tjänsten, såvida du inte har valt att reservera dig mot detta vid tecknandet av abonnemanget eller i senare korrespondens. Vi anser att du är en “aktiv kund” i 13 månader efter utgången av ditt senaste aktiva abonnemang. Du kan när som helst kontakta Mediehuset för att reservera dig mot användningen av uppgifter i marknadsföring, eller använda dig av reservationslösningar eller avregistreringslänkar i den meddelanden du mottar.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter som är kopplade till Tjänsterna och dina rättigheter i Integritetspolicyn.

12. Överlåtelse

Du kan överlåta avtalet, till exempel till en ny arbetsgivare när du byter jobb, men först efter godkännande av Mediehuset och registrering av ny kontaktinformation. Kontakta Mediehuset på hej@att-leda-andra-utan-att-vara-chef.seför överföring av abonnemang till ett ny verksamhet/nytt företag. Mediehuset har i sin tur rätt att överföra kundrelationen till ett annat företag inom Icon Media-koncernen eller till en tredje part om Tjänsten och tillhörande aktiviteter överförs som helhet.

13. Lagval och tvistlösning

Tvister eller krav relaterade till Tjänsten löses i enlighet med svensk lag. Eventuella konflikter mellan Mediehuset och dig som användare ska först försöka lösas i godo, men om man inte kan komma överens, ska konflikten lösas av svenska domstolar.

Senast uppdaterad 15/6/2022